Про журнал

Журнал має державну реєстрацію (Свідоцтво про реєстрацію КВ № 15424-3996) та міжнародний номер ISSN 2221-1535.

Перший номер «Релігієзнавчих нарисів» вийшов у 2010 р., а у 2013 р. редколегія журналу «Релігієзнавчі нариси» підготувала окремий випуск журналу «Філософська думка» (2013, № 3), повністю присвячений релігієзнавству (Див.: Розділ ПРОЕКТИ). Структурно журнал «Релігієзнавчі нариси» складається з наступних рубрик:

Релігієзнавство у Східній Європі

Тематично рубрика зосереджена на історії та сучасному стані академічного дослідження релігій у країнах постсоціалістичного табору. Здебільшого авторами статей є т.зв. «інсайдери» – представники тієї національної академічної спільноти, про яку йдеться у статті. Редколегія орієнтує авторів на розкриття таких проблемних блоків як: релігієзнавство у системі освіти та науки, релігієзнавчі дослідницькі центри та професійні об’єднання, релігієзнавча періодика, міжнародні зв’язки дослідників релігії, актуальна релігієзнавча проблематика та ін.

Теорія і методологія

Ключовою ідеєю рубрики є творче звернення до напрацювань пострадянської релігієзнавчої школи та випрацюваних західною традицією дослідницьких моделей. Автори рубрики намагаються залучити нові моделі релігієзнавчого дослідження, продиктовані вимогами часу, а також звертаються до міждисциплінарного дискурсу досліджень релігії.
Методологія вивчення сучасних релігійних феноменів пропонується у вигляді теоретичних концептів та методологічних побудов.

Історія релігієзнавчої думки

Сучасне релігієзнавство не може розвиватися без осмислення здобутків релігієзнавчої науки у минулі періоди. Рубрика «Історія релігієзнавчої думки» спрямована на ретроспективу досліджень релігієзнавчої проблематики та її аналітичний аналіз, що передбачає рецепцію як певних обмежень, так і перспективних ідей, які можуть бути застосовані в сучасних дослідженнях. Рубрика звертається до розгляду релігієзнавчого доробку як окремих мислителів, так і цілих шкіл.

Віровчення і практика

Невід’ємними складовими будь-яких релігій та релігійних рухів є їхні віроповчальні положення, а також практичне втілення цих положень у формі різноманітних культових практик. У рубриці друкуються дослідницькі матеріали, які містять загальний огляд віровчення як традиційних, так і екзотичних культів, а також детальний розгляд окремих їхніх складових.

Релігія та соціум

Рубрика звертається до низки актуальних проблем співіснування релігії та соціуму. Зокрема, йдеться про співвідношення релігії та правової системи, специфіку державно-конфесійних відносин, актуальність політизації та монетаризації релігії, а також проблему місця релігії у сучасних світоглядних системах (в тому числі системі освіти).
Окрім того, до уваги читачів пропонується аналіз суспільно-політичних та соціально-економічних факторів впливу на релігійну ситуацію в Україні та світі.

Релігія та культура

Аналіз релігійних подій і фактів з позицій історії і теорії культури та за допомогою залучення культурологічного аналізу. Увага рубрики зосереджена на таких темах як: взаємовплив культурних та релігійних явищ, на зразок «недільного християнства», «релігійної ідентичності за національною ознакою» чи «віртуалізації культу»; взаємодія релігії і сучасної культури, в т.ч. глобалізаційних, технологічних та інформаційних процесів; культурна специфіка національних релігій; вплив релігії на розвиток світової культури загалом.

Історія релігії в Україні

У рубриці аналізуються релігійно-церковні процеси, які в різні історичні періоди відбувалися в різних конфесіях на теренах України та зумовили творення її сучасного полірелігійного образу. Автори рубрики не тільки звертаються до історичних контекстів, але і намагаються вибудувати перспективи розвитку майбутнього релігійного життя в Україні через прогнозування, вивчення динаміки змін релігійних явищ та процесів, а також «вписування» України до світових релігійних процесів.

Переклад

Рубрику складають переклади статей, надрукованих у західних наукових журналах кінця ХХ – початку ХХІ ст. Перевага надається текстам, що потенційно можуть бути використані у дослідницькому чи навчальному процесі. Тематично переклади жодним чином не обмежені –тексти стосуються усього спектру релігієзнавчої проблематики.

Архів

У рубриці друкуються досі не перевидані праці вітчизняних дослідників кінця ХІХ – початку ХХ ст. з метою ознайомлення зацікавленої наукової громадськості із кращими зразками релігієзнавчих розвідок минулого. Друковані статті та фрагменти праць мають не лише евристичну, але й дидактичну цінність (зокрема, для викладання курсів «Історія релігієзнавчої думки», «Історія релігій» та ін.)

Новинки літератури

У рубриці представлений бібліографічний перелік книг релігієзнавчого спрямування, що вийшли друком в Україні впродовж останніх років, а також рецензії на актуальні вітчизняні та зарубіжні видання.

БІЛЬШЕ ПРО ЖУРНАЛ:

Олег Кисельов. Новий журнал із релігієзнавства – «Релігієзнавчі нариси».

Ольга Муха. «Релігієзнавчі нариси»: толерантність через знання.