Бібліографія українського релігієзнавства – 2010-2011

Бібліографія українського релігієзнавства – 2010-20111

У цьому номері бібліографія українського релігієзнавства представлена не одним роком – як було у попередніх числах, – а двома: 2010 та 2011 рр. Таке «розширення» бібліографії спричинено тим, що при підготовці бібліографії за 2011 рік укладач зіткнувся із доволі значною кількістю видань, що були видані у 2010 році, але які не потрапили до бібліографії надрукованої у попередньому числі «Релігієзнавчих нарисів».

 1. Абрамович С.Д. Біблія та формування сакрального простору європейської митецької культури. Монографія. – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2011. – 150 с.
 2. Андросова В.І. Рух Хабад Любавич: від виникнення до сьогодення. – Донецьк: Донбас, 2011. 509 с.
 3. Андрухів І., Лисенко О., Пилипів І. Станіславська (Івано-Франківська) єпархія УГКЦ крізь призму століть: історико-релігійний аспект. Монографія. – Івано-Франківськ; Надвірна: Надвірнянська друкарня, 2010. – 499 с.
 4. Архімандрит Віктор (Бедь В.В.) Конституційно-правові аспекти реалізації права людини на свободу совісті та віровизнання. Монографія. – Ужгород: ІВЦ «УУБА-КаУ», 2010. – 278 с.
 5. Балаклицький М.А. Медіатизація протестантизму в Україні 1991-2010 років. Монографія. – Х.: Харківське історико-філологічне товариство, 2011. – 379 с.
 6. Бережко К.О. Історія Свідків Єгови в Україні: у 5-ти т. – Т. 1: Епоха Дослідників Біблії (кінець ХІХ століття – 1939 рік). – Феодосія, 2011. – 140 с.
 7. Берест Р.Я. Середньовічні монастирі Галичини: житло та побут. Монографія. – Л.: Вид-во Нац. ун-ту «Львівська політехніка», 2011. – 353 с.
 8. Биков О.М. Правове регулювання відносин у сфері реалізації права на свободу віросповідання в Україні: конституційно-правовий аспект. Монографія. – К.: Четверта хвиля, 2011. 344 с.
 9. Біблія як інтертекст світової літератури. Монографія /під ред. С.Д. Абрамовича. Кам'янець-Подільський: Аксіома, 2011. 428 с.
 10. Волошин В. Епістемологія релігії: онтологічні припущення, ключові концепти, пізнавальні стратегії: Монографія. − Донецьк: Вид-во ДонНУ, 2012. − 447 с.
 11. Герасимчук А.А., Вітюк І.К., Мельничук В.В. Християнський вимір екологічних проблем. Монографія. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2011. 232 с.
 12. Герчанівська П.Е. Українська народна культура: християнський вимір. Монографія. – К.: Університет «Україна», 2011. – 425 с.
 13. Голубев С.Т. История Киево-Выдубицкого Свято-Михайловского монастыря. – К., 2011. – 655 с.
 14. Горак Р.Д. Церква Благовіщення в Городку. Л.: ЗУКЦ, 2010. 107 с.
 15. Данильченко Б. К своим святыням. − К.: Наукова думка, 2011. − 103 с.
 16. Денисенко В.А. Духовна освіта в Україні X-XVIII століть. Монографія.– К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2010. 518 с.
 17. Дєдов В.М. Святогірська Свято-Успенська лавра. – Словянськ: Печатный двор, 2010. 151 с.
 18. Дмитриевская церковь г. Харькова. – Х.: ХЧМГУ, 2011. – 63 с.
 19. Ефименко А.Г. Пути обновления теории и богослужебной практики католической мессы ХХ столетия (на примере творчества церковных композиторов). Монография. – Луцк: Вежа, 2011. – 402 с.
 20. Ємець О. Зруйнована пам'ять: ненаписані сторінки історії православних храмів у Пологівському районі: історико-краєзнавчий нарис. – Запоріжжя: Дніпровський металург, 2011. – 68 с.
 21. Жилюк С.І., Паніна Л.А. Релігійне життя Житомирщини наприкінці 1970-х – початку 1990-х рр. Монографія. – Острог: Вид-во Нац. ун-ту «Острозька академія», 2011. 268 с.
 22. Зайцев О., Беген О., Стефанів В. Націоналізм і релігія: Греко-Католицька Церква та український націоналістичний рух у Галичині (19201930-ті роки) / Заг. ред. О. Зайцева. — Львів: Видавництво УКУ, 2011. 384 с.
 23. Зачепа А.М. Армія, релігія, держава: українські та світові реалії. Монографія. – Л., 2011. 272 с.
 24. Ісламські процеси у світі та в Україні. Колективна монографія. / За ред. А. Арістової. – К., 2011. – 330 с.
 25. Історія релігії в Україні: У 10-ти т. − Т. 7. Релігійні меншини України. / За ред. А. Колодного. − К.: Український видавничий консорціум, 2011. − 600 с.
 26. Кабанець Є.П. Загибель Успенського собору: міфи і дійсність.Документальне розслідування. – К.: Національний Києво-Печерський історико-культьтурний заповідник, 2011. – 374 с.
 27. Киридон А.М. Держава церква суспільство: інверсна трансформація в Україні. Монографія. – Рівне: РІС КСУ, 2011. – 216 с.
 28. Колодний А. Іван Шевців – життєпис українця-християнина. Науково-біографічний нарис. – К.: Українська конфедерація журналістів, 2011. – 624 с.
 29. Кондратюк Ю.С. Церковнопарафіяльне діловодство Волинської єпархії кінця XVIII – початку XX століть. Монографія. – Житомир: ЖДТУ, 2010. – 210 с.
 30. Короп В. В. Арійське єдинобожжя і найдревніша релігія людства. — Запоріжжя: Дике Поле, 2010. − 319 с.
 31. Костащук І.І. Етнорелігійна географія. Ч. 1. 2010. 44 с.
 32. Костриця М. Ю.Храм Святого Василія в Овручі. К.: Техніка, 2011. 92 с.
 33. КралюкП.М., Якубович М.М.Василь Суразький: апологія православної традиції. – Острог: Вид-во Нац. ун-ту «Острозька академія», 2011. 227 с.
 34. Кривий В.М. Православні храми Полтавщини: репродукції картин: збірник статей. – Д.: АРТ-ПРЕС, 2010. 174 с.
 35. Кузьменко-Лісовенко К., Перерва В. Свято-Михайлівський храм села Острів: історичний нарис. – Біла Церква: Білоцерківська книжкова ф-ка, 2011. 32 с.
 36. Куковальська Н. М.Михайлівський Золотоверхий монастир: історична доля та мистецька спадщина. К.: Горобець, 2011. 53 с.
 37. Кулагіна-Стадниченко Г.М. Релігія в її суспільній та індивідуальній функціональності. Монографія. – К.: УАР, 2011. – 404 с.
 38. Куценко В.Й. Економіка у контексті духовного відродження. Монографія. – Д.: Пороги, 2011. 323 с.
 39. Кушніренко В. Держава в політичній історії Ісламу: проблема осучаснення традиційної моделі. – К.: НаУКМА, 2011. 158 с.
 40. Лукяненко О.В. Освячена школа чи освічена паства (світоглядні засади навчання у Великобританії XIX століття). Полтава: Друкарська майстерня, 2010. 96 с.
 41. Луковенко І.Г. Радянська держава і Російська православна церква на Донеччині у 1943-1964 роках. − Донецьк: Донбас, 2011. – 353 с.
 42. Маєрчик М. Ритуал і тіло. Структурно-семантичний аналіз українських обрядів родинного циклу. – К.: Критика, 2011. – 320 с.
 43. Мельничук А.Г. Села Гощанщини у дослідженні Миколи Теодоровича «Історико-статистичний опис церков та парафій Волинської єпархії» (1888 р.): з пер. на укр. мову: історико-краєзнавче видання. Рівне: Олег Зень, 2010. 96 с.
 44. Недавня О.В. Християнські фактори в контексті культурного і громадянського вибору українців. Монографія. – К.: Український видавничий консорціум, 2011. – 600 с.
 45. Опря А.В. Єпархіальні зїзди православного духовенства та мирян України в 1917 р. Монографія. – Камянець-Подільський: Аксіома, 2011. 159 с.
 46. Осадчая С. Теоретические аспекты изучения православной певческой традиции: история и современность. О.: Астропринт, 2012. 263 с.
 47. Пересопницьке Євангеліє 1556-1561: дослідження, транслітерація текст, словопокажчик / О.С. Онищенко та ін.; підгот.: І.П. Чепіга за участю Л.А. Гнатенко. – К.: НБУВ НАНУ, 2011. – 750 с.
 48. Пересопницьке Євангеліє та рукописна традиція в історії і сьогоденні слов’янських культур. – К.: НБУВ, 2011. – 107 с.
 49. Петренко І.М.Шлюбно-сімейні відносини в повсякденному житті мирян Російської держави ХVIII ст. Монографія в 2 ч. – Ч. 1. − Полтава: РВВ ПУЕТ, 2010. − 276 с.
 50. Петренко І.М.Шлюбно-сімейні відносини в повсякденному житті мирян Російської держави ХVIII ст. Монографія в 2 ч. – Ч. 2. − Полтава: РВВ ПУЕТ, 2010. − 581 с.
 51. Петрушкевич М. Релігійні комунікації: християнський контекст. – Острог: Вид-во Нац. ун-ту «Острозька академія», 2011. – 226 с.
 52. Пилипів І.В. Греко-католицька церква в суспільно-поітичному житті Східної Галичини (1918-1939 рр.). Монографія. – Т.: Економічна думка ТНЕУ, 2011. 428 с.
 53. Погорецкий В.А. История философии экклезиологии. Монография. – Т.: Крок, 2011. 535 с.
 54. Посохова Л.Ю. На перехресті культур, традицій, епох: православні колегіуми України наприкінці XVII на початку XIX ст. МонографіяХ.: ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2011. – 415 с.
 55. Православні святині Києва. К.: Техніка, 2011. 351 с.
 56. Пригарин А.А. Русские старообрядцы на Дунае: формирование этноконфессиональной общности в конце ХVIII первой половине ХІХ вв. Монография. – Одесса; Измаил; М.: СМИЛ: Археодоксия, 2010. – 527 с.
 57. Путро О.І., Путро А.О. Студенти-іноземці Київської Духовної Академії і Семінарії (XIX – поч. XX ст.). Монографія. – К.: НАКККіМ, 2011. – 340 с.
 58. Релігія-Світ-Україна. Колективна монографія в 3-х книгах. Кн. 3:Міжконфесійні відносини поліконфесійної України. / За ред . А.Колодного і Л. Филипович. К.: УАР, 2011. – 372 c.
 59. Розвиток православ’я на Півдні України, кінець XVIII – початок XX ст. (на матеріалах Херсонської губернії та Південної Бессарабії): бібліографічний покажчик / авт.-упоряд.: В. В. Самодурова та ін.; відп. ред. М.О. Подрезова]. – О.: Астропринт, 2010. – 463 с.
 60. Рукавіцина-Гордзієвська Є.В. Київський митрополит Євгеній (Є.О. Болховітінов): Біобібліографія. Бібліотека. Архів. − К., 2010. − 855 с.
 61. Савостьянова О. П. Беглопоповская община села Коломенского (конец ХVIIIXX вв.). К.: Археодоксия, 2010. 304 с.
 62. Сапеляк О. Параґвайці українського походження: церковно-громадське життя. – Л.: Ін-т народознавства НАН України, 2011. – 158 с.
 63. Сілецький Р.Традиційна будівельна обрядовість українців. Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2011. 425 с.
 64. Сінкевич Н.О. Реліквії та чудотворні ікони Софії Київської. − К.: Логос, 2011. − 93 с.
 65. Софрон Мудрий. Нарис історії Церкви в Україні. – Жовква: Місіонер, 2010. – 543 с.
 66. Стоколос Н., Шеретюк Р. Драма Церкви: до історії скасування Греко-Уніатської Церкви в Російській імперії та викорінення її духовно-культурних надбань. – Рівне: ПП ДМ, 2011. – 316 с.
 67. Сушко В.А. Життя незкінченне: поховальна обрядовість українців Слобожанщини XIX - XXI ст. − Х. : Бровін О. В., 2012. − 241с.
 68. Таранушенко С. Иконография украинских иконостасов. – Х.: Харьковский частный музей городской усадьбы, 2011. 186 с.
 69. Таранушенко С.А. Іконостаси Слобідської України. – Х.: Харк. приват. музей міської садиби, 2011. – 150 с.
 70. Ткаченко О. Деколонізація церковно-політичного життя в постсовєтській Україні. К., 2010. 973 с.
 71. Ткачук Р.Ф. Творчість митрополита Іпатія Потія та полемічна література на межі ХVI – початку ХVII ст. Джерела. Риторика. Діалог. Монографія. – К.: Вид. дім Дмитра Бураго, 2011. – 238 с.
 72. Українська православна церква святих первоверховних апостолів Петра і Павла в с. Плоска. (1911-2011): до 100 річчя церкви. Чернівці: ДрукАрт, 2011. 39 с.
 73. Фадеева, Т. М. Сакральная география Крыма: очерки. − Симферополь: Бизнес-Информ, 2011. − 223 с.
 74. Феномен релігії у творах античних і середньовічних мислителів.Колективна монографія / За ред. В.О. Балуха. Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2012.304с.
 75. Фомин П.Г. Церковные древности Харьковского края. – Х.: Харьк. част. музей гор. усадьбы, 2011. – 237 с.
 76. Фундація Галицької митрополії у світлі дипломатичного листування Австрії та Святого Престолу 1807-1808 років: Збірник документів / упорядкування, вступна стаття та коментарі Вадима Ададурова. – Львів: Видавництво Українського католицького університету, 2011. – LVIII + 190 с.
 77. Харлан О. Церква в ім’я Покрова Пресвятої Богородиці в містечку Нікополь: архітектурно-історичний нарис, бібліографія / під ред. О. Титової. – К., 2011. – 39 с.
 78. Хитровська Ю.В. Участь християнських конфесій у суспільно-політичному житті Правобережної України наприкінці XVIII на початку XX століття.Монографія. – К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2011. 471 с.
 79. Цимбалюк, Є. Пересопницьке Євангеліє: повернення на рубікон. − Рівне: ПП ДМ, 2011. − 110 с.
 80. Черноіваненко В.В. Кумран, рукописи Мертвого моря та античні історіописці як інструменти міфологізації «есейського спадку» у ХХ ст. – К., 2011. – 20 с.
 81. Чікарькова М.Ю. Біблійний антропоцентризм та його роль у становленні європейської культури. − К.: Вид. дім Д.Бураго, 2010. − 312 с.
 82. Чорноморець Ю.П. Візантійський неоплатонізм від Діонісія Ареопагіта до Геннадія Схоларія. − К.: Дух і літера, 2011. − 568с.
 83. Чуба Г. Українські рукописні учительні Євангелія: дослідження, каталоги, описи. – К.; Л.: Свічадо, 2011. – 223 с.
 84. Чучко М.К. Православні культові споруди Буковини: Дерев’яні церкви та дзвіниці середини XIV – початку XX ст. Монографія. – Чернівці: Букрек, 2011. – 187 с.
 85. Шабанова Ю.А. Теософия в ракурсе философского и социокультурного осмысления. Монография. – Днепропетровск: НГУ, 2011. 140 с.
 86. Швед З.В. Інтерпретації свободи в іудаїзмі: методологія дослідження. Монографія. – К., 2011. – 303 с.
 87. Шевченко Т.М. Релігійний світогляд населення античного Херсонеса.Монографія. – К.: Інститут археології НАН України, 2011. 511 с.
 88. Шумило С.В. Князь Оскольд и христианизация Руси.Сборник статей, посвященных 1150-летию похода князя Оскольда на Константинополь и принятию им после этого Святой Православной Веры. К.: Дух і Літера, 2010. 120 с.
 89. Щукин В.В. Дорога к храму. Еврейские культовые сооружения и религиозные общины в г. Николаеве: очерк истории. – Николаев: Шамрай П.Н., 2011. 94 с.
 90. Юрченко А. Древние святыни Сирии. По стопам апостола Павла. – К.: Книгоноша, 2011. – 111 с.
 91. Яроцький Л.В. Православна віра на Русі. – Севастополь: Вебер, 2011. 188 с.
 92. Ясіновський Ю. Візантійська гимнографія і церковна монодія в українській рецепції ранньомодерного часу: монографічне дослідження. – Л: Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича, 2011. – 467 с.

 

Підручники та посібники:

 1. Андрусишин Б.І., Бондаренко В.Д. Державно-церковні відносини: історія, сучасний стан та перспективи розвитку. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2011. – 387 с.
 2. Артерчук Т.О. Релігійне виховання у закладах загальної середньої освіти ФРН (друга половина ХХ – початок ХХІ сторіччя): навч.-метод. посіб. – Острог; Рівне: ПП ДМ, 2010. – 178 с.
 3. Брильов Д.В. Іслам: історія, віровчення та культова практика. Підручник. – К.: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2011. 140 с.
 4. Возний І.П. Дохристиянські вірування давнього населення України. Конспект лекцій.   Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2011. – 272 с.
 5. Возний І.П., Бродецький О.Є. Релігієзнавчо-дослідницька та релігієзнавчо-соціологічна практики: методичні рекомендації. − Чернівці: Чернівецький нац. ун-т., 2010. − 64 с.
 6. Зінченко А. Новітня історія релігійних спільнот в Україні. Навчальний посібник для студентів спеціальності напряму «Історія». − К.: Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2011. − 407 с.
 7. Ісламська теологія і філософія. Навчально-методичний посібник та хрестоматія з курсу «Ісламознавство» для студентів філософського факультету спеціальності «релігієзнавство / автори-упорядники: Лубський В.І., Горбаченко Т.Г., Лубська М.В., Козленко В.М., Клявін Д.Р. / За ред. В.І. Лубського та Т.Г. Горбаченко. − К.: Фітосоціоцентр, 2011. − 410 с.
 8. Лукашевич М.П., Шандор Ф.Ф. Соціологія релігії. Навчальний посібник. – К.: Знання, 2011. – 222 с.
 9. Марчишак А.Р. Патристика. Навчально-методичний посібник. Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2010. 88 с.
 10. Надурак В. Релігійна філософія. Навчальний посібник. − Івано-Франківськ: Вид-во Прикарпатського національного ун-ту ім. В. Стефаника, 2011. − 134 с.
 11. Омельчук В.В. Ліснича В.М. Релігійна політика стародавніх і середньовічних держав. Навчальний посібник. К.: Персонал, 2011. 608 с.
 12. Сморжевська О.О. Релігійно-церковне життя України (кінець XX – початок XXI ст.). Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: Вид. Лисенко М.М., 2011. – 244 с.
 13. Стеблина П.Ю., Марчишак А.Р. Релігійна культурологія. Навчально-методичний посібник. − Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2011. − 112 с.
 14. Стеценко В., Пітусь Л. Культурологічно-релігієзнавчий практикум. Навчально-методичний посібник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 442 с.
 15. Утвердження християнства (І-ІІ ст. н.е.): античні писемні джерела. Навчальний посібник для самостійної роботи з поглибленого вивчення дисциплін «Релігієзнавство», «Філософія», «Культурологія» / уклад. І.П. Мозговий. – Суми: ДВНЗ «УАБС НБУ», 2011. – 372 с.
 16. Яремчук А.В. Історія релігії. Навчально-методичний посібник.   Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2011. – 96 с.

 

Видання зарубіжних авторів:

 1. Аввакумов Ю. Витоки унійного богослов’я: Проблема церковної єдності в обрядових дискусіях між Римом і Константинополем в ХІ-ХІІІ століттях / авторизований переклад з німецької Олега Конкевича, за редакцією Уляни Головач. – Львів: Вид-во УКУ, 2011. xvi + 448 с.
 2. Гілл Дж. Історія християнства. – К.: Темпора, 2011. – 560 с.
 3. Кондрат И. Девять веков спустя. Заметки о Восточной схизме. / Пер. з фр. – К.: Дух і літера, 2011. – 168 с.
 4. Пелікан Я. Кому ж належить Біблія? Історія Святого Письма крізь століття. / Пер. з англ. – К.: Дух і літера, 2011. – 392 с.
 5. Тролль К. Вопросы мусульман – ответы христиан. / Пер. з нім. – К.: Дух i лiтера, 2011. – 280 с.
 6. Тафт Р.Ф. Візантійський обряд. Коротка історія / Переклад Р. Скакуна, передмова М. Петровича. – Львів: Видавництво УКУ, 2011. – 136 с.
 7. Фрізен Р. Менонітська архітектура. Від минулого до прийдешнього / пер. з англ. Галини Задоровської; передм. д-ра іст. наук проф. Федора Турченка. Мелітополь: Видавничий будинок ММД, 2010. 659 с.

 

Видання Молодіжної асоціації релігієзнавців:

 1. Феноменология религии: между сакральным и профанным. Материалы Международной зимней религиоведческой школы / Науч. ред. А.В. Белокобыльский, О.С. Киселёв. – Донецк: Донбасс, 2011. – 171 с.
 2. Юдаїзм: дослідження історії та віровчення. Матеріали Міжнародної молодіжної релігієзнавчої школи з юдаїки / Наук. ред. А.М. Басаурі Зюзіна, В.В. Черноіваненко. – К., 2011. − 256 с.
 3. Релігієзнавчі нариси. – 2011. – № 2. – 190 с.

 

ДИСЕРТАЦІЇ З РЕЛІГІЄЗНАВЧОЇ ПРОБЛЕМАТИКИ – 2011 р.2

 

ДИСЕРТАЦІЇ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ КАНДИДАТА НАУК3

 

Філософські науки

 1. Брильов Д. В. Суфізм та ісламізм: глобальний та локальний контекст (09.00.11 – релігієзнавство);
 2. Цимбалій В. В. Процеси інституціоналізації римо-католицизму в умовах полі конфесійного суспільства сучасної України (09.00.11 – релігієзнавство);
 3. Помаз Ю. В. Ліквідація культових споруд РПЦ як напрям державної політики у сфері релігії в Українській РСР (середина 1940-х – перша половина 1970-х рр.) (09.00.11 – релігієзнавство);
 4. Цепковська К. В. Конфігуративна функція сакрального в культурному бутті сучасної України (09.00.04 – філософська антропологія, філософія культури);
 5. Бондар І. О. Лютеранство в контексті загальноєвропейського духовного розвитку: особливості релігійно-культурних відносин (09.00.11 – релігієзнавство);
 6. Корнійчук Ю. Ю. Соціальний вимір екуменічної діяльності Православних церков (09.00.11 – релігієзнавство);
 7. Мельничук М. С. Особливості трансформації ролі мистецтва в християнському культі (09.00.11 – релігієзнавство);
 8. Корольова І. Є. Українська жінка в православній картині світу та національній традиції: гендерні рецепції (09.00.12 – українознавство);
 9. Мартич Р. В. Інтерпретація сутності живого у філософії східної патристики (09.00.11 – релігієзнавство);
 10. Назаренко М. С. Есхатологія в соціально-філософському дискурсі ХХ століття (09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії);
 11. Борєвой М. Б. Генезис і трансформація поняття віри в екзистенцій ній філософії С. К’єркегора (09.00.05 – історія філософії);
 12. Гончарук К. О. Практика діалогу християнського тексту в філософії Середньовіччя (09.00.05 – історія філософії);
 13. Черпіта Т. М. Арабо-мусульманські моральні цінності в крос культурних процесах (09.00.07 – етика);
 14. Соколовський О. Л. Антитринітаризм і социніанство в Україні: еволюція віровчень (09.00.11 – релігієзнавство);
 15. Шоріна Т. Г. Філософсько-релігієзнавчий аналіз міфологічної свідомості (соціокультурний контекст) (09.00.11 – релігієзнавство);
 16. Кохановська М. Г. Антропологічні засади філософсько-богословської спадщини Кароля Войтили (Папи Івана Павла ІІ) (09.00.04 – філософська антропологія, філософія культури);
 17. Панасенко О. В. Інституційні засади релігійної освіти в Україні (на прикладі православ’я) (09.00.10 – філософія освіти);
 18. Арутюнян Л. В. Вірменська Церква в Криму: історія та національно-релігійна ідентичність (09.00.11 – релігієзнавство);
 19. Годованець Н. І. Священні та віро повчальні тексти як джерела мусульманського права (09.00.11 – релігієзнавство);
 20. Стужна Н. В. Моральнісно-духовні засади сімейно-шлюбних відносин в ісламі (09.00.11 – релігієзнавство);
 21. Циценко Г. Б. Християнське анахоретство як філософсько-антропологічна проблема (09.00.04 – філософська антропологія, філософська культура).

 

Педагогічні науки

 1. Навольська Г. І. Педагогічна діяльність ордену єзуїтів в Україні (XVII – перша половина XVIII ст.) (13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки);
 2. Дмитришина Н. М. Національне виховання в освітньо-виховних закладах українського чернецтва Галичини (кінець ХІХ – 30-ті роки ХХ століття) (13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки);
 3. Артерчук Т. О. Релігійне виховання у закладах загальної середньої освіти ФРН: 1945-2005 рр.) (13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки);
 4. Моцовкіна О. В. Розвиток конфесійних навчальних закладів Криму в ХІХ – першій половині ХХ ст. (13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки);
 5. Правдюк О. В. Освіта менонітів у контексті культурного розвитку півдня України (13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки);
 6. Тимочко І. Б. Просвітницько-громадська діяльність православних братств Волині (друга половина ХІХ – початок ХХ століття) (13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки);

 

Мистецтвознавство

 1. Тищенко О. В. Літургія в українській музиці кінця ХХ – початку ХХІ століть (до проблеми співвідношення обряду і жанру) (17.00.03 – музичне мистецтво);

 

Історичні науки

 1. Сухарєв М. В. Економічне становище православної церкви в Криму і Північній Таврії в кінці ХVІІІ – середині ХІХ ст. (07.00.01 – історія України);
 2. Ходченко О. Є. Менонітські іммігранти в соціо-культурному середовищі Північної Америки (1874-1923 рр.) (07.00.02 – всесвітня історія);
 3. Цендра Н. М. Відносини держави і церкви в Україні (1991-1996 рр.) (07.00.01 – історія України);
 4. Франків І. Я. Суспільна опіка Греко-католицької церкви над українською еміграцією з Галичини (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) (07.00.01 – історія України);
 5. Сергієнко А. А. Церковні реформи в Російській імперії другої половини ХІХ ст. (07.00.02 – всесвітня історія);
 6. Мазурика Ю. В. Місіонерська діяльність Російської Православної Церкви в Східній Азії (друга половина ХІХ – початок ХХ ст. (07.00.02 – всесвітня історія);
 7. Загребельна Л. В. Конфесійне життя Рівненщини у 60-х – першій половині 80-х рр. ХХ ст. (09.00.11 – релігієзнавство);
 8. Павлюк Г. В. Становище та діяльність пізньопротестантських громад Волинської губернії в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.. (09.00.11 – релігієзнавство);
 9. Олексин Я. В. Державно-церковні відносини в західноукраїнському регіоні України 90-х років ХХ – початку ХХІ ст. (07.00.01 – історія України);
 10. Кісь Н. Д. Греко-католицька церква в суспільно-політичних дискусіях у Галичині на початку ХХ століття (07.00.01 – історія України);
 11. Полієнко Г. О. Благодійництво та доброчинність православної церкви у Чернігівській єпархії (друга половина ХІХ – початок ХХ ст. (07.00.01 – історія України);
 12. Бойко Р. Ю. Особливості протидії українських греко-католиків релігійній політиці радянської влади у 1946-1989-х рр. (09.00.11 – релігієзнавство);
 13. Кравченко В. М. Проблема сенсу життя у філософії польського неотомізму (історико-філософський аналіз) (09.00.05 – історія філософії);
 14. Булатов А. А. Внутрішньоісламські протиріччя в мусульманській уммі Криму: природа, стан, еволюція (09.00.11 – релігієзнавство);
 15. Воссіна В. О. Діяльність дипломатії Святого Престолу у сфері прав і свобод людини (1978-2005 рр.) (07.00.09 – всесвітня історія);
 16. Баранова Н. В. Освітня, благодійна та місіонерська діяльність митрополита Київського і Галицького Платона Городецького (1882-1891 рр.) (07.00.01 – історія України);
 17. Бублик О. І. Православне духовенство та віруючі радянської України в опозиційності атеїстичній теорії та практиці (20 – 30-х рр. ХХ ст.) (07.00.01 – історія України);
 18. Єгоренков І. С. Викриття всіх єресей Іполита Римського як джерело з історії гностичного християнства (07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни);
 19. Альошина О. А. Діяльність Арсена Річинського в контексті українізації Православної церкви в Польщі (20 – 30-ті рр. ХХ ст. (09.00.11 – релігієзнавство);

 

Юридичні науки

 1. Голдакова К. А. Правове та соціальне положення православного духівництва в Російській імперії у ХІХ ст. в контексті правових відносин державної влади з Церквою (12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень);
 2. Совенко Б. В. Становлення і розвиток православного канонічного права в Україні (12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень);
 3. Петрів О. О. Правові засади участі церкви у формуванні еколого-правової культури у перехідний період (12.00.06 – земельне право; аграрне право; екологічне право; природо ресурсне право);
 4. Бардашевич Н. О. Господарсько-правове забезпечення діяльності релігійних організацій (12.00.04 – господарське право, господарсько-процесуальне право);

 

Культурологія

 1. Ликова Н. М. Фрески середньовічної Тавріки як феномен християнської культури (26.00.01 – теорія та історія культури);

 

Філологічні науки

 1. Лобачова І. М. Лінгвостилістичні особливості українських перекладів Біблії у ХХ ст. (10.02.01 – українська мова);
 2. Остапчук Ю. О. Реалізація текстових категорій простору та часу у житіях святих (на матеріалі російської редакції «Патерика Печерського…») (10.02.02 – російська мова);
 3. Петренко О. Р. Вербалізація сакральності в українських колядках (10.02.01 – українська мова);

 

Політичні науки

 1. Абдо-Ясінська Л. І. Ідеологія і міжнародна практика ісламського фундаменталізму (23.00.04 – політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку);
 2. Яцишин У. В. Політологічний аналіз ролі провідних церков і християнських організацій у виборчих процесах в Західній Україні (23.00.02 – політичні інститути та процеси);

 

ДИСЕРТАЦІЇ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ ДОКТОРА НАУК4

 

Історичні науки

 1. Скочиляс І. Я. Галицька (Львівська) єпархія ХІІ-ХVІІІ століть: організаційна структура та правовий статус (07.00.01 – історія України);
 2. Бондарчук П. М. Релігійне життя населення України (середина 1940-х – середина 1980-х років) (07.00.01 – історія України);
 3. Денисенко В. А. Духовна освіта в Україні Х-ХVІІІ ст. (07.00.01 – історія України);
 4. Тарас Я. М. Церковна дерев’яна архітектура українців Карпат в системі традиційно-побутової культури (07.00.05 - етнологія);
 5. Петренко І. М. Шлюбно-сімейні відносини в православній повсякденній культурі Росії ХVІІІ ст. (07.00.02 – всесвітня історія);
 6. Борщевич В. Т. Православне духовенство Волині у ХХ ст. (07.00.01 – історія України);
 7. Пилипів І. В. Греко-католицька церква в суспільно-політичному житті Другої Речі Посполитої (1918-1939 рр.) (07.00.01 – історія України);

 

Юридичні науки

 1. Бедь В. В. Право людини на свободу совісті: конституційно-правове регулювання (12.00.02 – конституційне право; муніципальне право).

 

Філософські науки

 1. Чорноморець Ю. П. Еволюція візантійського неоплатонізму (09.00.11 – релігієзнавство);
 2. Чікарькова М. Ю. Біблійний антропоцентризм та його роль у становленні європейської культури (09.00.04 – філософська антропологія, філософія культури).

 

Мистецтвознавство

 1. Єфіменко А. Г. Католицька меса першої половини – середини ХХ століття: художньо-естетичні та літургійні аспекти (17.00.03 – музичне мистецтво).

 

1Підготував – Олег Кисельов.

2Упорядник – Вікторія Кришмарел

3В списку подаються назви дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук, взяті з оголошень журналу Науковий світ. – 2011. - №№ 1-11 (в зв’язку з реорганізацією у № 12 оголошення не подавалия).

4Назви дисертацій взяті з повідомлень про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук з Бюлетеня Вищої атестаційної комісії України. – 2011. - №№ 1-11 (в зв’язку з реорганізацією у № 12 оголошення не приймалися).