Бібліографія українського релігієзнавства – 2009

БІБЛІОГРАФІЯ УКРАЇНСЬКОГО РЕЛІГІЄЗНАВСТВА – 20091

 Монографії та брошури:

1.Аряев Л.Н. Религиозная психопатология. – О.: Одес. мед. ун-т, 2009. – 309 с.

2.Березіна І.В. Архітектурна спадщина України у творчості Наполеона Орди: іконографія та принципи використання. – Кам’янець-Поділ.: Аксіома, 2009. – 151 с.

3.Берест Р. Стародавні Унівські монастирі: історичний путівник. – Л.: Свічадо, 2009. – 31 с.

4.Бистрицька Е. Східна політика Ватикану в контексті відносин Святого Престолу з Росією та СРСР (1878-1964). Монографія. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2009. – 416 с.

5.Богомолов О., Данилов С., Семиволос І. Іслам і політика ідентичностей в Криму: від символічних війн до визнання культурного розмаїття. Аналітична доповідь. – К.: Стилос, 2009. – 56 с.

 

6.Бойцова Е.Е., Ганкевич В.Ю., Муратова Э.С., Хайрединова З.З. Ислам в Крыму: очерки функционирования мусульманских институтов. – Симферополь: Элиньо, 2009. – 432 с.

7.Бондарчук П. М. Релігійність населення України у 40–80-х роках XX ст.: соціокультурні впливи, особливості, тенденції змін. – К.: Інститут історії України НАН України, 2009. – 381 с.

8.Борозенець Т.А. Сучасне християнське богослов’я і науково-технічний прогрес. Монографія. – К.: ДП «Інформ.-аналіт. агентство», 2009. – 219 с.

9.Василів П. Перший Нікейський Собор. Історичні передумови та його богословсько-філософський контекст. Правила Отців Першого Нікейського Собору. – Львів: Місіонер, 2009. – 408 с.

10.Васильев А.П. Значение агиографической литературы для истории культуры и быта: опыт комплексного анализа житий северорусских святых и постановки вытекающих из этого анализа проблем. – Донецк: Норд-Пресс, 2009. – 481 с.

11.Вечерський В.В. Православні святині Сумщини. – К.: Техніка, 2009. – 223 с.

12.Вишковський П. Переслідувана Церква. Католики України в часи комуністичного режиму. – К.: ФОП Скомаровський В.І., 2009. – 307 с.

13.Вітер Д.В. Релігія і культура. Словник. – К.: ДАКККіМ, 2009. – 268 с.

14.Вовк Д. Право і релігія: загальнотеоретичні проблеми співвідношення. Монографія. – Харків: Право, 2009. – 224 с.

15.Воловик В.И. Философия религиозного сознания: монография. – Запорожье: Просвіта, 2009. – 216 с.

16.Глушак А.С. Крым как колыбель христианства на Руси. – Севастополь: ИТ «АРИАЛ», 2009. – 159 с.

17.Горін С. Жидичинський Свято-Миколаївський монастир (до середини XVII сторіччя). – К.: Майстерня кн., 2009. – 509 с.

18.Гринчишин Т. Львів сакральний: релігійні об’єкти на мапі міста. Атлас-довідник. – Львів, 2009. – 84 с.

19.Гуржій О.О. З історії функціонування Києво-Печерської Лаври в останній період сталінського тоталітарного режиму (кінець 40-х – початок 50-х років ХХ ст.). – Черкаси: Черкаський ЦНТЕІ, 2009. – 197 с.

20.Дисциплінарне релігієзнавство. Колективна монографія. / За ред. А.М. Колодного. – К., 2009. – 219 с.

21.Дмитрук А. Одесский храм святителя Димитрия Ростовского (1888–2008 гг.). – Одесса: Астропринт, 2009. – 132 с.

22.Жданович О. Аріанство в епоху Константина Великого. – К.: Ін-т історії України НАН України, 2009. – 221 с.

23.Жиртуєва Н.С. Модифікації містичного досвіду в релігійних традиціях світу: монографія. – Херсон: Видавництво ХДМІ, 2009. – 327 с.

24.Задорожнюк А.Б., Петров М.Б. Вірменський храм св. Миколи XV-XVIII ст. у Кам’янці-Подільскому. – Кам’янець-Подільський: Медобори-2006, 2009. – 64 с.

25.Зачепа А.М. Онтологія релігійно-військової взаємодії: соціально-філософські аспекти: монографія. – Л.: Тріада плюс, 2009. – 292 с.

26.Індзьо В. Українські греко-католики в Росії. – Львів: Сполом, 2009.

27.Кисельов О. Феномен екуменізму в сучасному християнстві. – К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2009. – 133 с.

28.Кірюхін Д. Вступ до філософії релігії Гегеля. Філософія як спекулятивна теологія. Монографія. – К.: ПАРАПАН, 2009. – 204 с.

29.Климов В. Свобода совісті, церква, релігійність в українському суспільстві періоду незалежності. – К.: Відділення релігієзнавства Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України, 2009. – 370 с.

30.Кожушний О., прот. Преподобний Роман Солодкоспівець і візантійська гімнографія ІІІ – VІІІ століть. – К.: Вид. відділ УПЦ, 2009. – 263 с.

31.Козловський І.А. Ассирійська церква Сходу. – Донецьк: Норд-Прес, ДОГО «Центр Діскавері», 2009. – 124 с.

32.Козловський І.А. Єзидизм. – Донецьк: Норд-Прес, ДОГО «Центр Діскавері», 2009. – 82 с.

33.Козловський І.А. Коптська православна церква Олександрії. – Донецьк: Норд-Прес, ДОГО «Центр Діскавері», 2009. – 107 с.

34.Колодий А.М. Релігійне сьогодення України: роздуми, оцінки, прогнози (тематична збірка статей і тез). – К., 2009. – 450 с.

35.Комашко Б.Я. История христианства и Православной Церкви с древности до наших дней. – Донецк: БАО, 2009. – 752 с.

36.Корнієнко О.М. Зруйновані храми Сумщини: мартиролог втрачених святинь. – Суми: ПП «Ніконоров В.І.», 2009. – 368 с.

37.Костюк О.В. Релігійний міф: становлення та трансформація. – К.: Міленіум, 2009. – 150 с.

38.Лавріненко Н.П. Православні монастирі Південної Київщини (соціально-економічна діяльність), 1793–1917рр. – Черкаси: Вид. ПП Чабаненко Ю.А., 2009. – 215 с.

39.Лахно О.П. Церковна опозиція Євангельських християн-баптистів в Україні (1940–1980-ті роки): монографія. – Полтава: Друкарська майстерня, 2009. – 285 с.

40.Лубська М. Мусульманське право: Сутність, джерела, структура. Монографія. – К.: Академвидат, 2009. – 256 с.

41.Малина В.В. Кам’яні хрести в Україні. XVІІІ-ХХ ст.: онтологія, типологія, символіка, функція. – Миколаїв: Художній крам, 2009. – 864 c.

42.Матеріяли до історії українського патріярхального руху (1963–2001) / упоряд. А. Сороковський. – Львів: Свічадо, 2009. – 363 с.

43.Мигович І. Свобода совісті: українські реалії (релігія, церкви і атеїзм в українському соціумі). – К., 2009. – 160 с.

44.Мозговий І. Неоплатонізм і патристика, або Світло в присмерках великої цивілізації. – Суми: ДВНЗ «УАБС НБУ», 2009. – 470 с.

45.Моренчук А.А. Церковно-релігійне життя в Україні в 1953–1964 роках (на матеріалах західних областей). – Луцьк: Волин. нац. ун-т ім. Л. Українки, 2009. – 195 с.

46.Муза Д.Е. Восточнохристианская цивилизация: социокультурное устроение и идентичность. Монография. – Донецк: Вебер, 2009. – 475 с.

47.Муратова Э.С. Крымские мусульмане: взгляд изнутри (результаты социологического исследования). – Симферополь: Эльнио, 2009. – 52 с.

48.Найден О.С. Народна ікона Середньої Наддніпрянщини в контексті селянського культурного простору. – К.: Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології НАНУ, 2009. – 504 с.

49.Недзельська Н.І. Жінка і релігія (вирішення питання відношення в релігіях авраамістичної традиції). Монографія. – К., 2009. – 182 с.

50.Павленко П. Етнічне та універсальне в ранньому християнстві: засади, особливості, тенденції. – К.: Абрис, 2009. – 527 с.

51.Паращевін М. Релігія та релігійність в Україні / За ред. С. Макеєва. – К.: Інститут політики, Інститут соціології НАН України, 2009. – 68 с.

52.Приходы и церкви Подольской епархии / Евфимий Сецинский (ред.), А.М. Трембіцький (авт.вступ.ст.). – Біла Церква: Видавець Олександр Пшонківський, 2009. – 996 с.

53.Релігія в контексті соціокультурних трансформацій України. Колективна монографія. – К., 2009. – 296 с.

54.Релігія та цінності українців. – К.: Київський міжнародний інститут соціології, Центр «Соціальні індикатори», 2009. – 96 с.

55.Ржиський Л., Волинець О. Знаки часу та Українська Греко-Католицька Церква: монографія. – Л.: ЗУКЦ, 2009. – 266 с.

56.Саух Ю.П. Філософія буддизму. Глобалізаційний вимір. Монографія. – К.: «МП Леся», 2009. – 224 с.

57.Скус О.В. Релігійна палітра Уманщини 1793-1917 років. – Умань: Вид. «Сочінський», 2009. – 265 с.

58.Смирнов А. Мстислав (Скрипник): громадсько-політичний і церковний діяч, 1930-1944: Монографія. – 2-е вид., доп. – К.: Смолоскип, 2009. – 328 с.

59.Стоцько Р.З., Проскуряков В.І. Архітектура духовних освітніх закладів Української Греко-Католицької Церкви. – Л.: Вид-во Національного ун-ту «Львівська політехніка», 2009. – 160 с.

60.Тарасенко Н.А. Древнеегипетская мифология в изобразительной традиции Книги Мертвых (виньетки глав 16, 17 и 42 в Новом царстве – Третьем переходном периоде). – К.: Интерпресс ЛТД, 2009. – 335 с.

61.Татаринов С.Й., Тутова Н.О. Православ’я Бахмутського краю – погляд крізь століття. – Артемівськ: Артемівська міська друкарня, 2009. – 123 с.

62.Шейніна О.Я. Міфи та легенди українців. – Харків: Торсінг плюс, 2009. – 95 с.

63.Шеретюк Р.М., Стоколос Н.Г. Трансформації релігійно-церковного життя в Галицько-Волинській Русі другої половини ХІІІ – першої половини ХV ст.: геополітичний контекст. – Рівне: Волинські обереги, 2009. – 272 с.

 Підручники та посібники:

64.Гнідець Р. Б. Архітектура українських церков. Конструкція і форма: навчальний посібник для вузів / Вид. 2-е, випр. і доп. – Львів: Львівська політехніка, 2009. – 144 с.

65.Деркач А.Л. Государственно-церковные отношения. Учебное пособие. – К.: Издательский отдел УПЦ, 2009. – 320 с.

66.Ісламознавство. Навчально-методичний комплекс з конфесійно-практичного релігієзнавства для студентів філософського факультету. / За ред. В.І. Лубського. – К.: Фітосоціоцентр, 2009. – 564 с.

67.Козловский И.А. Избранные лекции по теории и практике религиозного мистицизма. – Т. 1: Буддизм. Христианство. – Донецк: Норд-Пресс, 2009. – 320 с.

68.Лубський В.І., Лубська М.В. Історія релігій: підручник. – 2-е вид. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 776 с.

69.Остащук І. Релігійна символіка: Навчальний посібник. – 2-е вид., випр. і доп. – Івано-Франківськ: Видавець Третяк І.Я., 2009. – 272 с.

70.Петрик В.М., Остроухов В.В. Демонологія: еволюція та сучасний стан: навчальний посібник. – К.: Кондор, 2009. – 192 с.

1 Упорядник – Олег Кисельов